Úradné preklady

Potrebujete preklad dokumentov na účely konania so štátnymi inštitúciami alebo orgánmi?

Prípadne sa chystáte predložiť ponuku na verejnú súťaž a hľadáte spoľahlivého partnera na preklad s úradným overením?

Žiaden problém! V našej prekladateľskej agentúre Vám radi poskytneme prekladateľské, ale i iné služby.

Čo je úradný preklad?

Naša prekladateľská agentúra zabezpečuje úradné preklady (teda úradným znalcom overené preklady), ktoré sa niekedy nazývajú aj preklady s doložkou, overené preklady, preklady s pečiatkou alebo aj (nesprávne) notársky overené preklady.

Úradný preklad musí vždy obsahovať prekladateľskú doložku s okrúhlou pečiatkou prekladateľa – úradného znalca – ktorá potvrdzuje, že preklad sa zhoduje s pôvodným textom. Ak dokument obsahuje prekladateľskú doložku (úradnú znaleckú doložku), zodpovedá požiadavkám štátnych orgánov pre úradné postupy.

Čo ponúkame

Najčastejšie objednávanými prekladmi s doložkou sú: 

 • Preklady výpisov z obchodného registra
 • Preklady zmlúv
 • Preklady stanov spoločností
 • Preklady účtovných závierok (súvahy, prehľady ziskov a strát)
 • Preklady rodných listov
 • Preklady sobášnych listov
 • Preklady vodičských oprávnení
 • Preklady vysvedčení
 • Preklady vysokoškolských diplomov
 • Preklady súdnych rozhodnutí
 • Preklady dokumentov pre potreby policajných orgánov

Pri dokumentoch súvisiacich s medzinárodným obchodom je úradný preklad s prekladateľskou doložkou obzvlášť dôležitý, pretože zmluvným stranám zaručuje správny a zrozumiteľný preklad. Toto hľadisko je kľúčové najmä pri zmluvných záväzkoch.

Zavolajte nám teraz: 0919 196 612

Ako si objednať úradný preklad?

Úradný preklad si môžete objednať jednoducho online. Do 15 minút Vás budeme kontaktovať, spoločne upresníme predmet prekladu (napr. jeho želaný konečný formát, grafickú úpravu, atď. ) a radi Vám vypracujeme prehľadnú a výhodnú cenovú ponuku.

Pri úradných prekladoch je prekladaný dokument neoddeliteľnou súčasťou prekladu a spolu s prekladateľskou doložkou je notársky zviazaný s prekladom (teda pečiatkou a trikolórou). Preto, ak nechcete prísť o pôvodný dokument, odporúčame Vám použiť overenú kópiu prekladaného dokumentu.

Naše sídlo nájdete v Bratislave. Ak však bývate ďaleko, môžete nám pokojne poslať Vaše dokumenty poštou alebo kuriérom. Úradný preklad si môžete prevziať osobne alebo Vám ho doručíme na Vami uvedenú adresu.

Profesionálni úradní prekladatelia

Základným predpokladom vysoko kvalitného úradného prekladu je skúsený prekladateľ, ktorý dokonale ovláda odbornú terminológiu i kontext odborných dokumentov. 

Naša prekladateľská agentúra dlhodobo spolupracuje s úradnými prekladateľmi a znalcami, ktorí ovládajú rôzne jazyky, či už ide o angličtinu, nemčinu, francúzštinu, španielčinu, taliančinu, češtinu, ruštinu, ukrajinčinu, maďarčinu, čínštinu, alebo iné jazyky, vďaka čomu dokážeme vyhotoviť úradne overené preklady v krátkom čase a za prijateľnú cenu. 

Základom úradne overeného prekladu je originálny dokument alebo jeho notársky overená kópia. Preklad je neoddeliteľnou súčasťou zdrojového textu a pripájame ho k prekladateľskej doložke (s podpisom prekladateľa a vyhlásením opatreným okrúhlou pečiatkou). Ak pôvodný dokument potrebujete uchovať na iné účely, radi Vám zabezpečíme notársky overenú kópiu.

Úradne overený preklad, súdny preklad či overený preklad s pečiatkou, sú rôzne označenia pre ten istý druh prekladu, ktorý vyhotovuje súdny prekladateľ zaregistrovaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v zmysle vyhlášky č. 491/2004, ktorou sa vykonáva Zákon č. 382/2004 o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Úradné preklady vykonávajú výhradne súdni prekladatelia.

Prekladateľská doložka tvorí neoddeliteľnú súčasť úradného prekladu. Chcete vedieť, kedy je potrebná a ako sa k nej dostanete?

Čo je prekladateľská doložka?

Prekladateľskú doložku môžeme definovať ako potvrdenie o preklade vyhotovené úradným prekladateľom. Táto doložka potvrdzuje, že vyhotovený úradný preklad je totožný s textom originálneho dokumentu.

Prekladateľská doložka je pripojená k prekladu a pôvodnému dokumentu (alebo jeho overenej kópii) ako jeho neoddeliteľná súčasť. Formálne požiadavky na prekladateľskú doložku sú kodifikované. Preklad musí obsahovať okrúhlu pečiatku, meno prekladateľa, druh prekladu, dátum a číslo uvedené v prekladateľskom denníku. 

Kedy je potrebná prekladateľská doložka?

Úradne overený preklad je nutný v prípade, že potrebujete predložiť štátnym inštitúciám dokumenty, ktoré neboli vyhotovené v úradnom jazyku alebo naopak potrebujete predložiť dokumenty zahraničným orgánom. Preklad s prekladateľskou doložkou je potrebný najmä v prípade:

 • prekladov osobných dokladov (rodný list, občiansky preukaz, sobášny list, vysokoškolský diplom, atď.)
 • prekladov právnych dokumentov (zmluva, závet, súdna žaloba, atď.)
 • sobáša s cudzincom alebo sobáša v zahraničí
 • práce v zahraničí
 • účasti na súdnom konaní v zahraničí
 • komunikácie s cudzineckými orgánmi
 • potvrdenia o pobyte v zahraničí
 • vyplácania dôchodku v zahraničí

Čo budete potrebovať pre obdržanie úradného prekladu opatreného prekladateľskou doložkou?

Na preklad opatrený prekladateľskou doložkou budete potrebovať pôvodný text dokumentu (alebo jeho notársky overenú kópiu). Odporúčame dať si vyhotoviť overenú kópiu najmä pri osobných a právnych dokumentoch, pre prípad, že by ste originál ešte niekedy v budúcnosti potrebovali.

Ak budete preklad používať v zahraničí, kópia dokumentu musí byť overená priamo notárom, nestačí overenie asistentom notára či iným orgánom.

V ďalšom kroku musíte vyhľadať súdneho prekladateľa alebo prekladateľskú agentúru, ktorá Vám vyhotoví úradný preklad opatrený prekladateľskou doložkou. Nezabudnite si overiť, či orgány jednotlivých štátov vyžadujú apostilu, teda vyšší stupeň overenia prekladu.

Kde je postačujúci úradný preklad opatrený prekladateľskou doložkou a kde je potrebná aj apostila?

Samotný úradný preklad postačuje len v krajinách Európskej únie a v krajinách, ktoré sa pripojili k medzinárodným zmluvám oslobodzujúcim dokumenty od overovania. V tých štátoch, ktoré podpísali dohovor o apostile, bude potrebná apostila. Úradne overený preklad sa vždy odovzdáva osobne. Tieto preklady, na rozdiel od iných prekladov, teda nie je možné poslať e-mailom.

Zavolajte nám teraz: 0919 196 612